EN EN1

Bireysel Kaza Sigortası


5ARAÇ ASİSTANS HİZMETLERİ KAPSAMI

Aracın çekilmesi : 500 TL (Arıza yılda 1 defa / Kaza yılda 2 defa)
Aracın vinç ile kurtarılması : 1.000 TL / yılda 2 defa
Oto kapı kilit : İşçilik - Yol / Sınırsız (Sadece Binek Araçlar için) (Daimi İkametgah'dan 25 km. uzakta yürürlüğe girecektir)
Lastik değiştirilmesi hizmeti : İşçilik - Sınırsız (Malzeme Lehdar'a ait)
Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi : 500 TL (En yakın benzinciye kadar)
Arıza veya Kaza sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, Ray Kulüp Yardım, aracın vakanın gerçekleştiği ildeki en yakın servise 500 TL limit dahilinde bir yıllık poliçe vadesi dönemi içerisinde arızada 1(bir), kazada 2(iki) defa olmak
üzere çekilmesini sağlayacaktır.

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ9

Tesisat İşleri : 300 TL / yılda 3 defa
Elektrik İşleri : 300 TL / yılda 3 defa
Cam İşleri : 300 TL / yılda 3 defa
Anahtar İşleri : 300 TL / yılda 3 defa
Doktor veya Ambulans Gönderilmesi : 300 TL / yılda 3 defa
Uzman Hemşire veya Refakatçi Gönderilmesi : 300 TL / yılda 3 defa
Otel Hizmeti : 300 TL / Kişi / Gün Max. 2 Gün
Güvenlik Şirketi : Max. 2 Gün
Acil mesajların iletilmesi : Sınırsız
Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu : Bağlantı
Bilgi ve Organizasyon Servisi : Bağlantı

isyeriASİSTANS HİZMETLERİ

Kaza sonucu yaralanma durumunda nakil : 300 TL/ 2 defa
Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah'a nakil : Sınırsız
Eşlik eden birinci derece aile üyelerinin nakli : Sınırsız veya Daimi İkametgahlarına geri gönderilmesi
Kaza sonucu yaralanma nedeniyle : 100 TL/Gün konaklama süresinin uzatılması Maks. 7 Gün
Sigortalı'ya yapılacak tedavi nedeniyle : Seyahat - Sınırsız aile üyelerinden birinin seyahati ve Konaklama 50TL / Gün konaklaması Max. 7 Gün
Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle : Sınırsız yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun : Sınırsız durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
Vefat eden Sigortalı'nın ve eşlik eden : Sınırsız
Birinci derece aile üyelerinin nakli
Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması : Sınırsız
İlaç gönderilmesi organizasyonu : Temini - Bağlantı Ulaştırılması/max. 10 kg
Tıbbi danışma : Bağlantı

VEFAT TEMİNATI

İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

DAİMİ MALULİYET TEMİNATI

İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat`i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 8B de yazılı nispetler ve şartlar dahilinde kendisine ödenir.

TEDAVİ MASRAFLARI TEMİNATI

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartı ile sigortacı, kaza Gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını(nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun`i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağının azami % 10`una kadar tazmin olunur. Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır. Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısı ile mes`ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.

3. ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI KAPSAMI

Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren, birlikte yaşadığı aile bireylerinin ve hizmetkarları ile varsa gerekli tıbbi bakımı yapılan evcil hayvanların günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlara karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek hukuki talepler, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası genel şartları hükümleri saklı kalmak koşuluyla poliçede belirtilen bedele kadar teminata dahil edilmiştir. Teminat olay başı ve yıllık olarak her halükarda poliçede belirtilen bedeli geçemeyecektir. Sigortalının ev hizmetlerinde çalışan kişilerin meydana gelebilecek kazalar nedeniyle uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluk halleri de para cezaları hariç olmak üzere kapsam dahilindedir. Bir işe veya meslek icrasına yönelik her türlü sorumluluk bu teminat kapsamı dışındadır.

ACENTELİKLERİMİZ

100.Yıl Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi Oto Galericiler Sitesi No: 23/59 Kepez ANTALYA
T: 0 242 321 21 42 - M: 0 544 503 07 07
sigorta@yuzuncuyil.com.tr